O škole

Základní škola v Rychvaldu zahájila svou činnost 1. 9. 1968 po výstavbě v letech 1966–68. Postupně byla dobudována tělocvična, školní družina a jídelna. Na přelomu 70. a 80. let byla uskutečněna přístavba školy, která byla dokončena v únoru 1982.

Od 1. 1. 2003 je tento právní subjekt označován jako Základní škola Rychvald, příspěvková organizace. Nachází se v ulici Školní 1600, tedy na okraji zdejšího sídliště, také v ulici Petřvaldská 632, kde funguje jako expozitura Václav.

Od školního roku 2016/2017 vede základní školu Ing. Mgr. Daniel Cigánek.

Škola je tvořena pěti pavilony, v nichž jsou nejen kmenové třídy, ale i odborné učebny. Budovy školy i její interiéry procházejí nadále postupnými změnami, modernizacemi a rekonstrukcemi, v nedávné době obnovou fasády, přestavbou areálu tělocvičny, vestibulu školy, šaten, tříd, sborovny a kabinetů. V současné době je realizována přístavba pavilonu druhého stupně. Pro výuku venku škola disponuje dvěma plně funkčními atrii. Třetí atrium slouží také k odpoledním aktivitám, především žákům trávícím čas ve školní družině. Sportovní vyžití poskytuje kvalitní sportovní areál, který je využíván celodenně žáky, dětmi z mateřské školy i veřejností.

Vzdělávání žáků je uskutečňováno adekvátními metodami a formami, pomocí nových didaktických pomůcek, moderních informačních technologií i stále se doplňujícími poznatky a vědomostmi pedagogů.

Žáci se každoročně účastní sportovních, vědomostních i umělecky zaměřených soutěží a projektů, ve kterých se pyšní nemalými úspěchy. K umístěním, kromě výuky, přispívají i pravidelně uskutečňované odpolední aktivity (kroužky, kluby).

Informace o dění ve škole i mimo ni poskytují webové stránky školy, školní instagramový profil,  příspěvky ve Zpravodaji města Rychvaldu, na půdě školy pak časopisy Rychvalďáček žáků prvního stupně a Zrcadlo, jež vydávají žáci stupně druhého.

Záměrem školy je poskytnutí možnosti plnohodnotného vzdělávání a přípravy pro budoucí  život všech žáků.