O škole

Základní škola v Rychvaldu zahájila svou činnost 1. 9. 1968 po výstavbě v letech 1966–68. Postupně byla dobudována tělocvična, školní družina a jídelna. Na přelomu 70. a 80. let byla uskutečněna přístavba školy, která byla dokončena v únoru 1982.

Od 1. 1. 2003 je tento právní subjekt označován jako Základní škola Rychvald, příspěvková organizace. Nachází se v ulici Školní 1600, tedy na okraji zdejšího sídliště, také v ulici Petřvaldská 632, kde funguje jako expozitura Václav.

Od školního roku 2016/2017 vede základní školu Ing. Mgr. Daniel Cigánek.

Škola je tvořena pěti pavilóny, v nichž jsou nejen kmenové třídy, ale i odborné učebny. Budovy školy i její interiéry procházejí nadále postupnými změnami, modernizacemi a rekonstrukcemi, v nedávné době obnovou fasády, přestavbou areálu tělocvičny, vestibulu školy, šaten, tříd, sborovny a kabinetů. Pro výuku venku škola disponuje dvěma plně funkčními atrii. Třetí atrium slouží také k odpoledním aktivitám, především žákům trávícím čas ve školní družině. Sportovní vyžití poskytuje kvalitní sportovní areál, který je využíván celodenně žáky, dětmi z mateřské školy i veřejností.

Vzdělávání žáků je uskutečňováno adekvátními metodami a formami, pomocí nových didaktických pomůcek, moderních informačních technologií i stále se doplňujícími poznatky a vědomostmi pedagogů.

Žáci se každoročně účastní sportovních, vědomostních i umělecky zaměřených soutěží a projektů, ve kterých se pyšní nemalými úspěchy. K umístěním, kromě výuky, přispívají i pravidelně uskutečňované odpolední aktivity (kroužky, kluby).

Informace o dění ve škole i mimo ni poskytují webové stránky školy, příspěvky ve Zpravodaji města Rychvaldu, na půdě školy Klub Mozek žáků 2. stupně, časopis Rychvalďáček žáků 1. stupně.

Záměrem školy je poskytnutí možnosti plnohodnotného vzdělávání a přípravy pro budoucí  život všech žáků.