Výchovný poradce

Školu na veřejnosti prezentuje i činnost VP Mgr. Dagmar Lazarová, která řeší problematiku nejen volby povolání – v průběhu školního roku byly realizovány pro žáky exkurze s orientací na volbu povolání a prevence negativních jevů, ale též fungování žákovské samosprávy – klub Mozek. Klub Mozek se schází jednou měsíčně a podílí se na celé řadě akcí pro žáky – sbírka na adventní koncerty, sbírka na hippoterapii, sběr pomerančové kůry atd.

Specifické oblasti VP
– Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další postupy pro žáky.
– Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák).
– Sleduje spolu s metodikem prevence projevy zneužívání návykových látek a ostatních sociálně patologické jevy (patologické hráčství, šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita), navrhuje nápravná opatření.
– Zajišťuje s metodikem prevence koordinaci a spolupráci při osvětových a konzultačních akcích k problematice návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů (zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci, odborníci).
– Spolupracuje s metodikem prevence a sociálně patologických jevů.
– Spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy, s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR, krizovým centrem.