Výchovný poradce

Výchovný poradce je pedagog, který působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu se školním metodikem prevence a školním psychologem. Výchovný poradce se věnuje zejména problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace žáků nadaných) na školách. Od 1. 4.2019 ve škole působí na pozici výchovného poradce Mgr. Jiřina Dofková.

E- mail: dofkova@zsrychvald.cz

Telefon: 730 521 479

Konzultační hodiny: út, čt, pá- 7:00- 7:30 hod., út- 12:30-14 hod., jindy po telefonické domluvě

 

 

Hlavní činnosti výchovného poradce

Poradenské činnosti:

 • poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací cestě žáků (včetně poradenství zákonným zástupcům),
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC),
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích,
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky,
 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné),
 • příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole,

 

Metodické a informační činnosti:

 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence,
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy,
 • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy,
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů,
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

 

Zajímavé informace pro Vás: