Výchovný poradce

Výchovný poradce je pedagog, který působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu se školními metodiky prevence a školním speciálním pedagogem. Výchovný poradce se věnuje zejména problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace žáků nadaných) na školách. Od 1. 4. 2019 ve škole působí na pozici výchovného poradce Mgr. Jiřina Dofková.

E- mail: dofkova@zsrychvald.cz

Telefon: 730 521 479

Konzultační hodiny: denně 7:00- 7:45 hod, jindy dle domluvy

 

Hlavní činnosti činnosti výchovného poradce:

Poradenské činnosti:

  • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
  • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků
  • poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Metodické a informační činnosti

  • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy
  • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy
  • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
  • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
  • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

 

Zajímavé informace pro Vás: