Školní psycholog

Mgr. Jana Létalová
Kabinet výchovné poradkyně (1. poschodí na hl. pavilonu)

Konzultační hodiny:

Pondělí:
11:00 – 16:00
Úterý:
9:00 – 12:00
Středa:
9:00 – 12:00

Návštěvu v pracovně školního psychologa je vždy vhodné předem dohodnout nejprve telefonicky: 730 521 479 nebo e-mailem: letalova@zsrychvald.cz z důvodu pracovních aktivit v ostatních prostorách školy i mimo školu.

K hlavním činnostem školního psychologa patří:

• prevence školní neúspěšnosti, depistáž a diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků
• primární prevence sociálně patologických jevů, zjišťování klimatu tříd, podpora pozitivního klimatu, spolupráce, sebedůvěry a komunikace ve třídách
• kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volby vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění,
• odborná podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
• péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,
• průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
• metodická podpora učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.
• spolupráce s rodiči, žáky a vyučujícími při řešení výchovných a výukových obtíží žáků
• individuální péče o žáky s neprospěchem nebo výchovnými problémy
• spolupráce při zápisu do 1. ročníku
• psychologická a reedukační péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem
• krizová intervence pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky
• spolupráce s dalšími odborníky v péči o žáka – PPP, SPC atd.

Jak školní psycholog pracuje?

Ke školnímu psychologovi se děti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Pracuje se třídou jako s kolektivem žáků i s jednotlivými dětmi.
Na začátku školní docházky dostávají rodiče k podpisu Generální písemný souhlas rodičů s činností školního psychologa. K individuální systematické práci s dítětem, ke skupinové dlouhodobé práci nebo k psychodiagnostice je nutný Individuální písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Tento souhlas rodiče podepisují až v případě, že vznikne potřeba systematické práce s dítětem.
Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Všechny informace, které školní psycholog při své práci získá, jsou důvěrné a slouží pouze pro potřeby práce psychologa s žákem, učitelem či rodičem.