Poradenství

Cíl

Zkvalitnění sociálního klimatu ve škole, integrace vzdělávání, informační a poradenské služby kariérového poradenství, posílení primárně preventivních činností a podmínek pro včasnou intervenci a zkvalitnění vzdělávací a poradenské práce školy se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Výchovný poradce

Školu na veřejnosti prezentuje i činnost VP Mgr. Dagmar Lazarová, která řeší problematiku nejen volby povolání – v průběhu školního roku byly realizovány pro žáky exkurze s orientací na volbu povolání a prevence negativních jevů, ale též fungování žákovské samosprávy – klub Mozek. Klub Mozek se schází jednou měsíčně a podílí se na celé řadě akcí pro žáky – sbírka na adventní koncerty, sbírka na hippoterapii, sběr pomerančové kůry atd.

Specifické oblasti VP
– Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další postupy pro žáky.
– Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák).
– Sleduje spolu s metodikem prevence projevy zneužívání návykových látek a ostatních sociálně patologické jevy (patologické hráčství, šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita), navrhuje nápravná opatření.
– Zajišťuje s metodikem prevence koordinaci a spolupráci při osvětových a konzultačních akcích k problematice návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů (zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci, odborníci).
– Spolupracuje s metodikem prevence a sociálně patologických jevů.
– Spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy, s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR, krizovým centrem.

Preventivní program

Úkoly:

1. Prevence násilí a šikanování mezi žáky

2. Práce se sociálním klimatem, atmosférou tříd, školy

3. Vytváření dobré školní atmosféry, rozvíjení vzájemně pozitivních vztahů mezi dětmi

4. Spolupráce s odbornými pracovníky (etopedové, psychologové, POLICIE ČR)

5. Preventivní diagnostika  žákovských kolektivů, výchova k toleranci v podmínkách multikulturní společnosti

6. Prevence úrazů, výchova ke zdraví, zdravý životní styl, bezpečného provozování sportovních a herních aktivit

7. Dopravní výchova – BESIP, prevence

8. Ochrana duševního vlastnictví a autorských práv

9. Výchova k udržitelnému rozvoji