Historie školy

V jakém jazyce se vyučovalo v prvních rychvaldských školách se neví. První zmínka o škole v Rychvadě pochází z vizitačních dokumentů z roku 1687. Druhou informací je, že před rokem 1 820 učil rychvaldské děti učitel Hahn. školní budova zřejmě ještě neexistovala, proto učil pravděpodobně v soukromých domech. Z pozdějších útržkovitých informací jsou známa jména dalších učitelů: Poštulka (1820-40) a František Chodura (1840-50). První školní budova u katolického kostela je doložena roku 1821. Byl to dřevěný domek s jedinou vyučovací místností. V letech 1850-83 učil v Rychvaldě učitel Jan Haverland. Učilo se v moravském nebo slezském nářečí a používaly se „moravské“ učebnice. Rakouská statistika uvádí, že v Rychvaldě existovala v roce 1865 jedna škola a tři utragistické, tzn. dvojjazyčné třídy (Macura, J. 1998). Dvojjazyčné vyučování znamenalo kombinaci němčiny s místním jazykem, v tomto případě nejspíš slezským nářečím. Protože se v Rakousko-Uhersku začalo podle školského zákona z roku 1869 vyučovat v národních jazycích a Rychvald byl na základě svého nářečí zařazen do polské jazykové oblasti, začalo se vyučovat ve spisovné polštině. V roce 1 877 byla za starosty Dzieržengi postavena nová škola v centru, která měla pět školních tříd, ve kterých se učilo polsky nebo současně polsky a německy. V její budově jsou dnes obchody. V roce 1903 byla založena první česká škola moderní doby na dolním Podlesí (u Šmuků) jako soukromá škola Matice osvěty lidové. Přešly do ní děti rychvaldských občanů, kteří nebyli spokojeni s automatickým zařazením mezi Poláky na základě nářečí, a vědomě se identifikovali s českým národem.

Další dvě školy byly otevřeny v roce 1906. Na horním Podlesí (u Laštůvků) to byla polská a v centru obce česká škola (dnešní Základní umělecká škola). Podle rakouského školního přehledu z roku 1912 (Schlesicher Schul- und Lehrer-Schematismus in Verbindung mit dem Personal-Status 1912) se v těchto čtyřech školách učilo 1245 žáků. Z toho 632 žáků chodilo do polských škol jejichž řídícími učiteli byli Józef Bitko (v centru) a Pawel Heczko (na Podlesí). Do českých škol chodilo 613 žáků. Řídícími v nich byli Antonín Škramlík (v centru) a Čeněk Suchánek (na Podlesí). V roce 1912 vznikla třetí česká škola na Alpince (dnešní Václav) a jediná německá škola spolku Schulverein za Dělnickým domem. Chodily do ní děti německých úředníků dolů v sousedství, ale i děti polských a českých rodičů, kteří chtěli, aby se jejich děti naučily lépe německy. Tato škola však existovala v Rychvaldě jen 9 let. Po první světové válce do ní děti přestaly chodit a tak byla v roce 1923 zavřena. Zdroj ZDE!
Za Rakouska – Uherska a první republiky

Samo školství v Rychvaldě sahá do hluboké minulosti, nalézt o něm však písemné záznamy je téměř nemožné. Písemnosti byly uchovávány na místní faře, která však v roce 1532 a 1812 opakovaně vyhořela a s ní veškeré písemnosti z této doby.

První jasné zprávy, kde stála školní budova v Rychvaldě, jsou známy až z roku 1821. Byla to budova č. p. 39, ve které byla zřízena jedna učebna a jeden učitelský byt. Na této škole se vyučovalo nářečím a později i polsky třikrát týdně, a to hlavně náboženství, čtení, psaní a počítání. Již v roce 1850 však byla škola dětmi doslova přeplněna a muselo se využívat soukromých prostor nedaleké dřevěnice a ostatních domků.

Budova školy na Podlesí r. 1938

Po vydání školského zákona roku 1869 se situace obrátila k lepšímu a byla zřízena nová školní budova nedaleko římskokatolického kostela v Rychvaldě. V této době však činila školní docházka v průměru jen 59%. Proto také při sčítání lidu roku 1900 bylo v Rychvaldě 25 % negramotných obyvatel.

Budova národní školy u kostela r. 1938

Jak už bylo řečeno, v tehdejší škole bylo vyučováno hlavně polsky a celý kraj byl pod polskou správou. To inspirovalo české občany Rychvaldu k založení první české školy v Rychvaldě i přes odpor tehdejšího vedení obce. Škola č. p. 563 byla postavena opět ve středu Rychvaldu nedaleko kostela, měla 4 třídy a chodilo do ní 312 dětí. Postupem času žáků přibývalo a budova kapacitně nestačila. Zvláště pro děti z hornické kolonie Alpinky, dnešního Václavu, bylo obtížné docházet do už tak přeplněné školy až ke kostelu.

Budova měšťanské školy r. 1938

A v této době, roku 1910 se začala psát historie naší školní budovy na Václavě. Za přičinění hlavních iniciátorů, p. Antonína Heřmánka, obchodníka se smíšeným zbožím, řídícího učitele p. Antonína Škramlíka a ostatních byl na jaře roku 1912 uložen základní kámen naší školy a do něho vloženy zápisy o současných poměrech v obci a mince. Stavění však nebylo jednoduché, tehdejší obecní úřad dokonce stavbu dvakrát zakázal a základní kámen musel být ukryt před odpůrci stavby u p. Heřmánka. Stavba č. p. 632 byla dokončena v září roku 1912, stála 43 000 korun a prvním řídícím učitelem byl ustanoven p. Filip Heřman, učiteli, p. F. Vávra a B. Marx.

16. září byl školní rok na Václavské škole zahájen povinnou bohoslužbou a v dochované třídní knize III. třídy bylo zapsáno učivo: Opakování o stvoření světa a andělů. Do I. až III. Třídy chodilo 172 dětí. Škola však ještě nebyla povolena, a proto pravidelné vyučování začalo až 1. října 1912. Ještě několikrát pak rodiče s učiteli museli bojovat o zveřejnění a financování Václavské české školy a to například formou stávky, kdy neposílali děti do školy.

Již tenkrát bylo učitelské povolání krušné. Učitelé žili ve skromných podmínkách, bydleli v chudých světničkách a stravovali se v domácnostech dělnických rodin.
Během I. světové války byla činnost škol téměř přerušena, vyučovalo se zkráceně a jen občas, protože učitelé museli rukovat na vojnu.

Až do okupace roku 1938 trpělo školství v Rychvaldě nedostatkem učitelů, kteří byli sem přidělováni. Podmínky v obci pro ně nebyly příznivé po stránce ubytování ani stravování. Až později byl zřízen učitelský dům, kde měli učitelé možnost ubytování i vaření v soukromé kuchyni.

Budova obecné školy u Šmuků r. 1938

V době socialismu

Po II. světové válce byly ze všech tříd odstraněny kříže a od výuky náboženství se postupně upouštělo. Situace byla velmi komplikovaná a opět chybělo učitelů, z nichž někteří byli umučeni v koncentračních táborech, jiní totálně nasazení, chybělo také vybavení, pomůcky i učebnice. Přesto bylo pravidelné vyučování 123 žáků obnoveno již k 3. září 1945.

V roce 1945 se staly veškeré školní budovy v Rychvaldě majetkem státu. Bylo založeno školní spoření a zahájeno očkování proti záškrtu. V dalších letech byl začátek školního roku odložen kvůli výskytu dětské obrny.
V roce 1948 byla podle nového školského zákona obecná škola na Václavě přejmenována na národní školu. Při škole začal fungovat divadelní kroužek, později pionýrská organizace.

V Roce 1950 muselo být zavedeno odpolední vyučování, protože chyběla 1 učebna. Tato situace byla vyřešena až rokem 1968, kdy byla za 10 000 000 Kčs dostavěna budova základní devítileté školy v Rychvaldě na sídlišti. Počet tříd na Václavu byl tehdy ustanoven na pět, do kterých chodilo 111 žáků. V dalších letech se škola účastnila výletů, pionýrských táborů, spartakiád, byly prováděny pravidelné lékařské prohlídky, učebnice a školní potřeby byly poskytovány žákům zdarma a vycházející žáci byli umisťování přímo do zaměstnání nebo dále studovali.

Ještě v roce 1972 bylo na škole pět oddělených tříd, ale od roku 1975 se už stává škola malotřídní a 2. a 4. třída jsou vyučovány společně. Od roku 1976 pak jsou malotřídně vyučovány 2. a 5. ročník a 3. a 4. ročník. Náboženství se pro malý zájem od roku 1973 na škole nevyučovalo vůbec. Učitelé se však zaměřili na zaostávající žáky, kterých bylo 20 doučováno.

Vítání prvňáčků v roce 1985

Od roku 1973 se žáci pravidelně účastnili plaveckých výcviků v Havířově. V roce 1974 bylo ve škole zřízeno ústřední topení. Při škole také vždy fungovaly kroužky, např. ručních prací, recitační a pěvecký, výtvarný, dopravní, zdravotnický, tělovýchovný, pořádaly se jarní úklidy a sběr šrotu. Pravidelně bylo pořádáno mnoho různých besed, divadelních představení, karnevalů, oslav, dětských radovánek, výstavek, besídek, branných cvičení a závodů. V roce 1978 byla zřízena školní družina, kterou vedla p. O. Škutová. V roce 1979 byla škola přejmenována na Základní školu a 5. ročník přesunut na ZŠ Rychvald – sídliště. V roce 1982 byla ZŠ Václav poprvé zařazena do školy v přírodě. Roku 1984 se objevila o místním lyžařském závodě zmínka i v novinách.

Školní spartakiáda r. 1985

Současnost

K 1. 1. 2003 se Základní škola Rychvald – Václav stala odloučeným pracovištěm (expoziturou) Základní školy v Rychvaldě na Sídlišti, má tedy stejné vedení a obě školy vzájemně spolupracují.

Budova naší školy je také dlouhá léta využívána jako volební místnost Václavského okrsku Najdeme v ní 3 učebny a družinu vybavenou počítači, šatnu, sklad knih, 3 kabinety a víceúčelové hřiště. Do tělocvičny chodí žáci na MŠ Václav, v jejíž jídelně se také stravují.

Václavská expozitura se pravidelně prezentuje články v Rychvaldském zpravodaji. Snažíme se pokračovat v zavedených a osvědčených tradicích, jako je fungování kroužků, školní družiny, plaveckých kurzů, teď už uskutečňovaných v aquacentru v Bohumíně, škol v přírodě, výletů a mnoha mimoškolních aktivit. Pořádáme například každoroční Drakiádu, keramiku s rodiči, pochodová cvičení, Mikulášskou nadílku, Vánoční zpívání a posezení u stromečku, karneval a Valentýnskou diskotéku, den Země, Pálení čarodějnic, Sportovní a dětský den… Účastníme se i mnoha zajímavých exkurzí, besed, soutěží, sponzorujeme šimpanzici Bambari z ostravské ZOO, navštěvujeme divadelní představení, výukové programy…

Také však děláme věci nově, vytváříme výukové projekty na zajímavá témata, používáme nové metody i formy výuky, pracujeme podle nového školního výukového programu „Příliv“. Na naší škole integrujeme žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami, v čemž nám pomáhají pedagogické asistentky. Stále zlepšujeme materiální zázemí školy (např. nové obložení u vstupních dveří, vymalování tříd…). Snažíme se tedy skloubit to nejlepší ze starého i nového a vytvořit podnětné a „domácí“ prostředí pro žáky naší školy, podporovat a rozvíjet jejich osobnost a dovednosti.

Budova ZŠ Václav r. 2008

Radka Kuraszová

Zdroje: CHROBÁČEK, V. Naše obec Rychvald od minulosti po současnost, informační příručka, 1970