UČÍME SE VENKU

V letošním školním roce jsme se opět zapojili do projektu sdružení Tereza Les ve škole, škola v lese. Kromě výuky přírodovědných kompetencí se ale letos pokusíme implementovat i  prvky badatelské výuky. Ta vychází z tvorby vlastních hypotéz k danému či vybranému tématu a jejich následnému ověření. S touto metodou teprve začínáme, takže i naše práce bude postupná.

Při poslední výuce venku jsme měli hned několik úkolů, které jsme plnili ve skupinách, což pro nás byl občas problém. Zjistili jsme, že není úplně jednoduché, se na něčem domluvit a svou myšlenku obhájit. Zjišťovali jsme například, proč jsou na hrázích rybníků vysázené velmi často duby, odhadovali jsme váhu přírodnin nebo délku. Svůj odhad jsme pak překontrolovali měřidly, převáděli jednotky. Po návratu jsme se pokusili nakreslit plánek naší cesty a napsali jsme si její popis i s tím, co nás nejvíce zaujalo. Paní učitelka nám pak všechna literární dílka přečetla. U některých jsme se opravdu dobře bavili.

Žáci 4.B