INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

Bližší info zde: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ 2020-2021 přehled změn

Mimořádné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví, dne 6. 4. 2021

Uchazeči o studium na střední škole se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce za těchto podmínek:

  1. uchazeč nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
  2. doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek preventivního antigenního testu provedeného ve škole v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Preventivní antigenní testování nemusí podstoupit uchazeči, kteří:

  1. doloží potvrzení o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID- 19 a již uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní, nebo
  2. doloží potvrzení o absolvování antigenního testu nebo PCR testu s negativním výsledkem vydaným zdravotním zařízením, nebo
  3. doloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti COVID- 19 (od aplikace druhé dávky musí uplynout 14 dní)
  • Žák základní školy se pro účely účasti na přijímacích zkouškách může podrobit testování ve škole. Škola je povinna vydat o výsledku testu doklad.
  • Preventivní test před přijímací zkouškou může vykonat i střední škola, na kterou se uchazeč hlásí.
  • Uchazeči, který střední škole nepředloží požadovaný doklad, nebude umožněna účast na přijímacích zkouškách.
  • V případě, že uchazeč koná přijímací zkoušku za přítomnosti asistenta, platí pro asistenta stejné podmínky, jako pro uchazeče.
  • Zákonný zástupce uchazeče je povinen telefonicky informovat o pozitivním výsledku testu praktického lékaře. V případě pozitivního antigenního testu je nařízena povinnost absolvovat PCR test.